Database smis55_1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ค้นหาตาม
ที่
smis
โรงเรียน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
อำเภอ
download
1
43020063
บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
คำแก้วถ้ำเจริญ
โซ่พิสัย
2
43020064
บ้านหนองโดดอนเสียด
คำแก้วถ้ำเจริญ
โซ่พิสัย
3
43020065
บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
คำแก้วถ้ำเจริญ
โซ่พิสัย
4
43020066
บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
คำแก้วถ้ำเจริญ
โซ่พิสัย
5
43020067
บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
คำแก้วถ้ำเจริญ
โซ่พิสัย
6
43020069
บ้านคำแวง
คำแก้วถ้ำเจริญ
โซ่พิสัย
7
43020070
บ้านห้วยทราย
โซ่ทอง
โซ่พิสัย
8
43020071
บ้านท่าสวาท
โซ่ทอง
โซ่พิสัย
9
43020072
บ้านโคกสะอาด
โซ่ทอง
โซ่พิสัย
10
43020073
อนุบาลโซ่พิสัย
โซ่ทอง
โซ่พิสัย
11
43020074
บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
โซ่ทอง
โซ่พิสัย
12
43020075
บ้านไทรงามโนนภูดิน
โซ่ทอง
โซ่พิสัย
13
43020076
สังวาลย์วิทย์ 1
คำแก้วถ้ำเจริญ
โซ่พิสัย
14
43020077
บ้านถ้ำเจริญ
คำแก้วถ้ำเจริญ
โซ่พิสัย
15
43020078
บ้านศรีนาวา
คำแก้วถ้ำเจริญ
โซ่พิสัย
16
43020079
บ้านโคกกระแช
คำแก้วถ้ำเจริญ
โซ่พิสัย
17
43020080
บ้านโนนสวาง
คำแก้วถ้ำเจริญ
โซ่พิสัย
18
43020081
บ้านหนองแวง
คำแก้วถ้ำเจริญ
โซ่พิสัย
19
43020082
ชุมชนบ้านตูม
หนองพันทาบัวตูม
โซ่พิสัย
20
43020083
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
หนองพันทาบัวตูม
โซ่พิสัย
21
43020084
บ้านท่าคำรวม
หนองพันทาบัวตูม
โซ่พิสัย
22
43020085
บ้านสามหนอง
หนองพันทาบัวตูม
โซ่พิสัย
23
43020086
บ้านโคกกลาง สาขาสามแยกศรีชมภู
ศรีชมภู
โซ่พิสัย
24
43020087
บ้านหนองแวงประชาสรรค์
ศรีชมภู
โซ่พิสัย
25
43020088
บ้านคำไผ่
ศรีชมภู
โซ่พิสัย
26
43020089
บ้านโคกกลาง
ศรีชมภู
โซ่พิสัย
27
43020090
บ้านแสงอรุณ
ศรีชมภู
โซ่พิสัย
28
43020091
บ้านศรีชมภู
ศรีชมภู
โซ่พิสัย
29
43020092
บ้านนาขาม
ศรีชมภู
โซ่พิสัย
30
43020093
บ้านโนนประเสริฐ
ศรีชมภู
โซ่พิสัย
31
43020094
บ้านห้วยลึก
หนองพันทาบัวตูม
โซ่พิสัย
32
43020095
บ้านโนนแก้วโพนทอง
หนองพันทาบัวตูม
โซ่พิสัย
33
43020096
บ้านป่าไร่โนนม่วง
หนองพันทาบัวตูม
โซ่พิสัย
34
43020097
บ้านหนองพันทา
หนองพันทาบัวตูม
โซ่พิสัย
35
43020098
บ้านเหล่าทองหลาง
โซ่ทอง
โซ่พิสัย
36
43020099
บ้านคลองทิพย์
โซ่ทอง
โซ่พิสัย
37
43020100
บ้านซำบอน
โซ่ทอง
โซ่พิสัย
38
43020101
บ้านต้าย
ปากคาด
ปากคาด
39
43020102
บ้านนากั้ง
ปากคาด
ปากคาด
40
43020103
บ้านหนองบัว
ปากคาด
ปากคาด
41
43020104
บ้านนาดง
หนองยองสมสนุก
ปากคาด
42
43020105
บ้านโสกบง
หนองยองสมสนุก
ปากคาด
43
43020106
บ้านไร่โนนสำราญ
หนองยองสมสนุก
ปากคาด
44
43020107
บ้านดาลบังบด
หนองยองสมสนุก
ปากคาด
45
43020108
บ้านโนนเสถียร
ปากคาด
ปากคาด
46
43020109
บ้านพรสวรรค์
ปากคาด
ปากคาด
47
43020110
อนุบาลปากคาด สาขาโนนชัยศรี
ปากคาด
ปากคาด
48
43020111
บ้านห้วยก้านเหลือง
ปากคาด
ปากคาด
49
43020112
อนุบาลปากคาด
ปากคาด
ปากคาด
50
43020113
บ้านห้วยไม้ซอด
ปากคาด
ปากคาด
51
43020114
สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
หนองยองสมสนุก
ปากคาด
52
43020115
ชุมชนสมสนุก
หนองยองสมสนุก
ปากคาด
53
43020116
บ้านศรีสว่างพัฒนา
หนองยองสมสนุก
ปากคาด
54
43020117
บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
หนองยองสมสนุก
ปากคาด
55
43020118
สิริภัทรวิทยา
หนองยองสมสนุก
ปากคาด
56
43020119
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
หนองยองสมสนุก
ปากคาด
57
43030001
เลิดสิน
โนนสมบูรณ์ นาสวรรค์ คำนาดี
บึงกาฬ
58
43030002
บ้านชุมภูทอง
โนนสมบูรณ์ นาสวรรค์ คำนาดี
บึงกาฬ
59
43030003
บ้านนาเจริญวิทยา
โนนสมบูรณ์ นาสวรรค์ คำนาดี
บึงกาฬ
60
43030004
บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
โนนสมบูรณ์ นาสวรรค์ คำนาดี
บึงกาฬ
61
43030005
บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
โคกก่อง ชัยพร
บึงกาฬ
62
43030006
บ้านโนนสา
โคกก่อง ชัยพร
บึงกาฬ
63
43030007
บ้านนาคำ
โคกก่อง ชัยพร
บึงกาฬ
64
43030008
บ้านห้วยดอกไม้
โคกก่อง ชัยพร
บึงกาฬ
65
43030009
บ้านท่าอินทร์แปลง
โคกก่อง ชัยพร
บึงกาฬ
66
43030010
บ้านไร่สุขสันต์
โคกก่อง ชัยพร
บึงกาฬ
67
43030011
บ้านโนนวังเยี่ยม
โคกก่อง ชัยพร
บึงกาฬ
68
43030012
บ้านห้วยเซือมเหนือ
หนองเข็ง โป่งเปือย ไคสี
บึงกาฬ
69
43030013
บ้านไคสี
หนองเข็ง โป่งเปือย ไคสี
บึงกาฬ
70
43030014
บ้านคำหมื่น"ต.ช.ด.อนุสรณ์"
หนองเข็ง โป่งเปือย ไคสี
บึงกาฬ
71
43030015
แก่งอาฮง
หนองเข็ง โป่งเปือย ไคสี
บึงกาฬ
72
43030016
บ้านนาต้อง
โคกก่อง ชัยพร
บึงกาฬ
73
43030017
ประสานมิตรวิทยา
โคกก่อง ชัยพร
บึงกาฬ
74
43030018
บ้านคำภู
โคกก่อง ชัยพร
บึงกาฬ
75
43030019
บ้านหนองยาว
โคกก่อง ชัยพร
บึงกาฬ
76
43030020
บ้านห้วยเชือมใต้
โคกก่อง ชัยพร
บึงกาฬ
77
43030021
บ้านหนองตอ
โนนสมบูรณ์ นาสวรรค์ คำนาดี
บึงกาฬ
78
43030022
บ้านนาสวรรค์
โนนสมบูรณ์ นาสวรรค์ คำนาดี
บึงกาฬ
79
43030023
บ้านโคกสวาง
โนนสมบูรณ์ นาสวรรค์ คำนาดี
บึงกาฬ
80
43030024
บ้านโนนจำปา
โนนสมบูรณ์ นาสวรรค์ คำนาดี
บึงกาฬ
81
43030025
ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
โนนสมบูรณ์ นาสวรรค์ คำนาดี
บึงกาฬ
82
43030026
บ้านทองสาย
โนนสมบูรณ์ นาสวรรค์ คำนาดี
บึงกาฬ
83
43030027
บ้านกำแพงเพชร
โนนสมบูรณ์ นาสวรรค์ คำนาดี
บึงกาฬ
84
43030028
บ้านบึงกาฬ
บึงกาฬ วิศิษฐ์
บึงกาฬ
85
43030029
บ้านท่าไคร้
บึงกาฬ วิศิษฐ์
บึงกาฬ
86
43030030
บ้านท่าโพธิ์
บึงกาฬ วิศิษฐ์
บึงกาฬ
87
43030031
บ้านแสนสำราญ
บึงกาฬ วิศิษฐ์
บึงกาฬ
88
43030032
บ้านโป่งเปือย
หนองเข็ง โป่งเปือย ไคสี
บึงกาฬ
89
43030033
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
หนองเข็ง โป่งเปือย ไคสี
บึงกาฬ
90
43030034
บ้านเหล่าถาวร
บึงกาฬ วิศิษฐ์
บึงกาฬ
91
43030035
บ้านหนองนาแซงดอนเจริญ
บึงกาฬ วิศิษฐ์
บึงกาฬ
92
43030037
อนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
บึงกาฬ วิศิษฐ์
บึงกาฬ
93
43030038
บ้านนาป่าน
บึงกาฬ วิศิษฐ์
บึงกาฬ
94
43030039
บ้านพันลำ "เจริญวิทยา"
บึงกาฬ วิศิษฐ์
บึงกาฬ
95
43030040
บ้านโนนสว่าง
หนองเข็ง โป่งเปือย ไคสี
บึงกาฬ
96
43030041
บ้านดอนปอ
หนองเข็ง โป่งเปือย ไคสี
บึงกาฬ
97
43030042
บ้านหนองหมู
หอคำ หนองเลิง
บึงกาฬ
98
43030043
บ้านนาเจริญ
หอคำ หนองเลิง
บึงกาฬ
99
43030044
บ้านคลองเค็ม
หอคำ หนองเลิง
บึงกาฬ
100
43030045
บ้านสรรเสริญ
หอคำ หนองเลิง
บึงกาฬ
101
43030046
บ้านสุขสำราญ
หอคำ หนองเลิง
บึงกาฬ
102
43030047
หอคำพิทยาสรรค์
หอคำ หนองเลิง
บึงกาฬ
103
43030048
ธเนตรวิทยา
หอคำ หนองเลิง
บึงกาฬ
104
43030049
บ้านสะง้อ
หอคำ หนองเลิง
บึงกาฬ
105
43030050
บ้านหนองเข็ง
หอคำ หนองเลิง
บึงกาฬ
106
43030051
บ้านโนนยาง
หอคำ หนองเลิง
บึงกาฬ
107
43030052
บ้านโคกสะอาด
หอคำ หนองเลิง
บึงกาฬ
108
43030053
บ้านดอนหญ้านาง
ดอนหญ้านาง
พรเจริญ
109
43030054
บ้านโคกสว่าง
ดอนหญ้านาง
พรเจริญ
110
43030055
สันติสุขเจริญราษฎร์
ดอนหญ้านาง
พรเจริญ
111
43030056
บ้านปรารถนาดี
พรเจริญ
พรเจริญ
112
43030057
บ้านใหม่ศรีชมภู
พรเจริญ
พรเจริญ
113
43030058
ชุมชนบ้านโคกอุดม
พรเจริญ
พรเจริญ
114
43030059
อนุบาลพรเจริญ
พรเจริญ
พรเจริญ
115
43030060
บ้านโคกนิยม
พรเจริญ
พรเจริญ
116
43030061
บ้านวังยาว
พรเจริญ
พรเจริญ
117
43030062
บ้านสร้างคำ
พรเจริญ
พรเจริญ
118
43030063
บ้านดงเสียด
พรเจริญ
พรเจริญ
119
43030064
บ้านโนน
พรเจริญ
พรเจริญ
120
43030065
บ้านหนองผักแว่น
พรเจริญ
พรเจริญ
121
43030066
บ้านหนองบัวน้อย
พรเจริญ
พรเจริญ
122
43030067
บ้านนาคำนาใน
ดอนหญ้านาง
พรเจริญ
123
43030068
บ้านเหล่าใหญ่
ดอนหญ้านาง
พรเจริญ
124
43030069
บ้านโคกหนองลาด
ดอนหญ้านาง
พรเจริญ
125
43030070
บ้านท่าศรีชมชื่น
ดอนหญ้านาง
พรเจริญ
126
43030071
บ้านโนนสวรรค์
ดอนหญ้านาง
พรเจริญ
127
43030072
บ้านนาซาว
ดอนหญ้านาง
พรเจริญ
128
43030073
บ้านหนองหัวช้าง
ดอนหญ้านาง
พรเจริญ
129
43030074
ชุมชนบ้านซาง
ซาง หนองทุ่ม
เซกา
130
43030075
บ้านท่าสำราญ
ซาง หนองทุ่ม
เซกา
131
43030076
บ้านซ่อมกอก
ซาง หนองทุ่ม
เซกา
132
43030077
บ้านโคกบริการสันกำแพง
ซาง หนองทุ่ม
เซกา
133
43030078
บ้านห้วยผักขะ สาขา ไทยเสรี
เซกา
เซกา
134
43030079
บ้านห้วยผักขะ
เซกา
เซกา
135
43030080
บ้านนางัวสายปัญญา
เซกา
เซกา
136
43030081
บ้านโนนเหมือดแอ่
เซกา
เซกา
137
43030082
บ้านห้วยเรือ
เซกา
เซกา
138
43030083
บ้านทรัพย์วังทอง
เซกา
เซกา
139
43030084
บ้านห้วยคอม
เซกา
เซกา
140
43030085
อนุบาลเซกา
เซกา
เซกา
141
43030086
บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์
เซกา
เซกา
142
43030087
บ้านท่ากกแดง
ท่ากกแดง ท่าสะอาด
เซกา
143
43030088
ชุมชนบ้านหนองหิ้ง
ท่ากกแดง ท่าสะอาด
เซกา
144
43030089
บ้านหนองบัวแดง
ท่ากกแดง ท่าสะอาด
เซกา
145
43030090
บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม
ท่ากกแดง ท่าสะอาด
เซกา
146
43030091
บ้านท่ากกต้อง
ท่ากกแดง ท่าสะอาด
เซกา
147
43030092
บ้านใหม่สามัคคี
ท่ากกแดง ท่าสะอาด
เซกา
148
43030093
บ้านหัวแฮต
ท่ากกแดง ท่าสะอาด
เซกา
149
43030095
บ้านตาลเดี่ยว
ท่ากกแดง ท่าสะอาด
เซกา
150
43030097
บ้านท่าสะอาด
ท่ากกแดง ท่าสะอาด
เซกา
151
43030098
บ้านคำบอน
ป่งไฮ น้ำจั้น
เซกา
152
43030099
บ้านดงกะพุงหนองนาแซง
ป่งไฮ น้ำจั้น
เซกา
153
43030100
บ้านเหล่าคาม
ป่งไฮ น้ำจั้น
เซกา
154
43030101
บ้านทุ่งทรายจก
บ้านต้อง โสกก่าม
เซกา
155
43030102
บ้านดอนเสียด
บ้านต้อง โสกก่าม
เซกา
156
43030103
บ้านศิริพัฒน์
บ้านต้อง โสกก่าม
เซกา
157
43030104
บ้านต้องโคกกระแซ สาขาคำชมภู
บ้านต้อง โสกก่าม
เซกา
158
43030105
บ้านต้องโคกกระแซ
บ้านต้อง โสกก่าม
เซกา
159
43030106
บ้านโนนยางคำ
บ้านต้อง โสกก่าม
เซกา
160
43030107
บ้านท่าเชียงเครือ
ป่งไฮ น้ำจั้น
เซกา
161
43030108
บ้านหนองชัยวาน
ป่งไฮ น้ำจั้น
เซกา
162
43030110
บ้านหนองแก่งทราย
ป่งไฮ น้ำจั้น
เซกา
163
43030111
ท่าไร่วิทยา
ป่งไฮ น้ำจั้น
เซกา
164
43030112
บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
ป่งไฮ น้ำจั้น
เซกา
165
43030113
บ้านโสกก่ามนาตาไก้
บ้านต้อง โสกก่าม
เซกา
166
43030114
บ้านดงสว่าง
บ้านต้อง โสกก่าม
เซกา
167
43030115
บ้านบ่อพนา
บ้านต้อง โสกก่าม
เซกา
168
43030116
บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน
บ้านต้อง โสกก่าม
เซกา
169
43030117
หนองทุ่มวิทยา
ซาง หนองทุ่ม
เซกา
170
43030119
บ้านเหล่าหนองยาง
ซาง หนองทุ่ม
เซกา
171
43030120
บ้านกุดสิม
ซาง หนองทุ่ม
เซกา
172
43030121
บ้านหนองจิก
ซาง หนองทุ่ม
เซกา
173
43030122
บ้านดงโทน
ดงบัง ท่าดอกคำ
บึงโขงหลง
174
43030123
บ้านดงบัง
ดงบัง ท่าดอกคำ
บึงโขงหลง
175
43030124
บ้านท่าสีไค
ดงบัง ท่าดอกคำ
บึงโขงหลง
176
43030125
บ้านหนองฮูฝอยลม
ดงบัง ท่าดอกคำ
บึงโขงหลง
177
43030126
บ้านท่าไร่ไทยเจริญ
ดงบัง ท่าดอกคำ
บึงโขงหลง
178
43030127
บ้านท่าดอกคำ
ดงบัง ท่าดอกคำ
บึงโขงหลง
179
43030128
บ้านเหล่าหมากผาง
ดงบัง ท่าดอกคำ
บึงโขงหลง
180
43030129
โนนสาสวรรค์
ดงบัง ท่าดอกคำ
บึงโขงหลง
181
43030130
หนองแสงประชาสรรค์
ดงบัง ท่าดอกคำ
บึงโขงหลง
182
43030131
บึงของหลงวิทยา
บึงโขงหลง
บึงโขงหลง
183
43030132
บ้านโสกโพธิ์โสกพอก
บึงโขงหลง
บึงโขงหลง
184
43030133
บ้านนาขาม
บึงโขงหลง
บึงโขงหลง
185
43030134
บ้านคำสมบูรณ์
บึงโขงหลง
บึงโขงหลง
186
43030135
บ้านบัวโคก
บึงโขงหลง
บึงโขงหลง
187
43030136
บ้านดงชมภู
บึงโขงหลง
บึงโขงหลง
188
43030137
อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
บึงโขงหลง
บึงโขงหลง
189
43030138
บ้านนาอ่าง
บึงโขงหลง
บึงโขงหลง
190
43030139
หนองสิมโนนสวรรค์
บึงโขงหลง
บึงโขงหลง
191
43030140
บ้านชุมภูพรโสกก่าม
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
ศรีวิไล
192
43030141
บ้านโคกสำราญพรสวรรค์
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
ศรีวิไล
193
43030142
บ้านห้วยลึก
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
ศรีวิไล
194
43030143
บ้านโนนม่วง
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
ศรีวิไล
195
43030144
บ้านนาสะแบง
นาสะแบง นาแสง
ศรีวิไล
196
43030145
บ้านหนองบัวงาม
นาสะแบง นาแสง
ศรีวิไล
197
43030146
บ้านหนองจิก
นาสะแบง นาแสง
ศรีวิไล
198
43030147
บ้านนาทราย
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
ศรีวิไล
199
43030148
บ้านนาสิงห์
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
ศรีวิไล
200
43030149
บ้านนาแสง
นาสะแบง นาแสง
ศรีวิไล
201
43030150
บ้านนาคำแคน
นาสะแบง นาแสง
ศรีวิไล
202
43030151
กัลยาณิวัฒนา 2
นาสะแบง นาแสง
ศรีวิไล
203
43030152
บ้านคำไชยวาล
นาสะแบง นาแสง
ศรีวิไล
204
43030154
บ้านหนองจันทน์
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
ศรีวิไล
205
43030155
อนุบาลศรีวิไล
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
ศรีวิไล
206
43030156
บ้านหาดแฮ่
บุ่งคล้า
บุ่งคล้า
207
43030157
ประวิตร (หนองบ่อ)
บุ่งคล้า
บุ่งคล้า
208
43030158
ไทยรัฐวิทยา 51
บุ่งคล้า
บุ่งคล้า
209
43030159
บ้านท่าส้มโฮง
บุ่งคล้า
บุ่งคล้า
210
43030160
อนุบาลบุ่งคล้า
บุ่งคล้า
บุ่งคล้า
211
43030161
บ้านขามเปี้ย
บุ่งคล้า
บุ่งคล้า
212
43030162
บ้านนาจาน
บุ่งคล้า
บุ่งคล้า
213
43030163
บ้านดอนแพง
บุ่งคล้า
บุ่งคล้า
214
43030164
บ้านห้วยเล็บมือ
บุ่งคล้า
บุ่งคล้า
215
43030165
บ้านหนองเดิ่นทุ่ง
บุ่งคล้า
บุ่งคล้า
216
43030166
บ้านหนองเดิ่นท่า
บุ่งคล้า
บุ่งคล้า